Egyszeri 50.875ft jár most családoknak, rászorulóknak, nyugdíjasoknak is! Így tudod igényelni:

HÍREK Admin Sunday 21st July 2024

50.875ft jár családoknak, rászorulóknak, nyugdíjasoknak is!!!A méltányosságból adható segély az Egészségbiztosítási Alap terhére évente egyszer nyújtható pénzbeli támogatás azon személyek részére, akik a hirtelen kialakult, vagy súlyos, továbbá hosszantartó betegség okán az egészségi állapotukkal összefüggő költségek miatt nehéz anyagi helyzetbe kerültek.

A segély megállapításának elengedhetetlen feltétele, hogy az anyagi problémát kiváltó élethelyzet összefüggésben álljon az egészségbiztosítás által nyújtott ellátások, szolgáltatások igénybevételével.

Segélyben a biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részesíthető, aki a hirtelen kialakult, vagy súlyos, továbbá hosszantartó betegség okán az egészségi állapotával összefüggő költségek miatt nehéz anyagi helyzetbe került, és más elérhető forrás nem áll rendelkezésére. A segély megállapításának elengedhetetlen feltétele, hogy az anyagi problémát kiváltó élethelyzet összefüggésben álljon az egészségbiztosítás által nyújtott ellátásokkal, szolgáltatásokkal.
Milyen költségre kérhető segély?


Gyógyszerköltségre
ha a kérelmező egészségi állapotának javításához, vagy szinten-tartásához olyan nagyobb mennyiségű, vagy magas költségű gyógyszer szükséges, amely havi rendszerességgel jelentkezik, vagy egyszeri magasabb összegű kiadást jelent, vagy
súlyos, hosszantartó betegség esetén az orvos által javasolt, a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek, gyógyhatású készítmények igazolt költsége esetén.

Gyógyászati segédeszközök térítési díjának csökkentésére
a kérelmező által már megvásárolt gyógyászati segédeszköz (pl. hallókészülék, kötszerek) költségére tekintettel, ha az eszköz megvásárlása előtt nincs lehetőség a kérelemnek megfelelő egyedi támogatás megállapítására, illetve a támogatás megállapítására irányuló kérelme elutasításra került.
Ebben az esetben a segélykeret korlátozott jellege miatt a már kifizetett gyógyászati segédeszközök jelentős költségéhez képest arányaiban csekély összegű segély nyújtására van lehetőség.

Pénzbeli ellátásokra nem jogosult kérelmező anyagi nehézségeinek átmeneti enyhítésére,
ha a táppénz, csecsemőgondozási díj vagy gyermekgondozási díj kérelmet elutasították és méltányosságból sem engedélyezték, vagy
az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségre való jogosultsága elutasításra került.

Segélyben a biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részesíthető,
aki a hirtelen kialakult, vagy súlyos, továbbá hosszantartó betegség okán az egészségi állapotával összefüggő költségek miatt nehéz anyagi helyzetbe került,
és más elérhető forrás nem áll rendelkezésére. A segély megállapításának elengedhetetlen feltétele,
hogy az anyagi problémát kiváltó élethelyzet összefüggésben álljon az egészségbiztosítás által nyújtott ellátásokkal, szolgáltatásokkal.
Milyen költségre kérhető segély?


Gyógyszerköltségre
ha a kérelmező egészségi állapotának javításához, vagy szinten-tartásához olyan nagyobb mennyiségű,
vagy magas költségű gyógyszer szükséges, amely havi rendszerességgel jelentkezik, vagy egyszeri magasabb összegű kiadást jelent, vagy
súlyos, hosszantartó betegség esetén az orvos által javasolt,
a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek, gyógyhatású készítmények igazolt költsége esetén.


Gyógyászati segédeszközök térítési díjának csökkentésére
a kérelmező által már megvásárolt gyógyászati segédeszköz (pl. hallókészülék, kötszerek) költségére tekintettel, ha az eszköz megvásárlása előtt nincs lehetőség a kérelemnek megfelelő egyedi támogatás megállapítására, illetve a támogatás megállapítására irányuló kérelme elutasításra került.
Ebben az esetben a segélykeret korlátozott jellege miatt a már kifizetett gyógyászati segédeszközök jelentős költségéhez képest arányaiban csekély összegű segély nyújtására van lehetőség.


Pénzbeli ellátásokra nem jogosult kérelmező anyagi nehézségeinek átmeneti enyhítésére,
ha a táppénz, csecsemőgondozási díj vagy gyermekgondozási díj kérelmet elutasították és méltányosságból sem engedélyezték, vagy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségre való jogosultsága elutasításra került.

Milyen jövedelem mellett lehet segélyt kérni?
Az Egészségbiztosítási Alap terhére történő segély nyújtása nincs jövedelemhatárhoz kötve, azonban a segélykérelem elbírálása során tekintettel kell lenni az egészségi állapottal összefüggő igazolt költségek és az egy főre jutó nettó jövedelem arányára.


Milyen nyomtatvány, dokumentum kell a kérelemhez?


A kérelemhez szükséges “Adatlap a méltányosságból adható segély iránti kérelemhez” elnevezésű nyomtatvány (továbbiakban: adatlap) és jövedelem nyilatkozat kitöltése. Az elbírálás során a kérelemben előadott, és rendelkezésére bocsátott adatok figyelembevételével hoz döntést a hatóság.
A gyógyszerköltségről szóló igazolást a háziorvosnak, kezelőorvosnak kell kitölteni és orvosi bélyegzőjével ellátni.


Amennyiben a kérelem nem tartalmazza az elbíráláshoz szükséges adatokat, az itt felsorolt dokumentumokat, akkor hiánypótlási eljárás kerül lefolytatásra, ami jelentősen meghosszabbíthatja a kérelme elbírálását.

A segélykérelemhez csatolni kell:
az adatlapot, amelynek tartalmaznia kell mindazon indokokat, melyekre tekintettel kéri a segélyt,
jövedelemnyilatkozatot, az Ön és az Önnel közös háztartásban élő(k) által – a kérelem benyújtását megelőző három hónapban – megszerzett nettó jövedelemről,orvosi igazolást a szükséges és javasolt gyógyszerekről, gyógyhatású készítményekről, a kérelem benyújtását megelőző egy éven belüli betegséget igazoló kórházi/ orvosi igazolást, a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek kiváltását igazoló, gyógyszertári nyugtát, számlát, gyógyhatású készítmények, valamint vény nélküli gyógyszerek vásárlását igazoló számlát,
gyógyászati segédeszköz árának támogatására irányuló kérelem esetén a megvásárolt eszköz költségét igazoló eredeti számlát.

Hol nyújthatja be a kérelmet?
A segély iránti kérelmet a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál (továbbiakban: kormányhivatal), vagy a kormányablaknál nyújthatja be.
A kormányhivatalok elérhetősége a www.kormanyhivatal.hu oldalon megtalálható.
A méltányosságból adható segély iránti kérelmet papír alapon , személyesen vagy postai , illetve elektronikus úton e-Papír szolgáltatás igénybevételével (https://epapir.gov.hu/) is be lehet nyújtani, ebben az esetben az e-Papír mellékleteként kell csatolni az adatlapot,
elbírálásához szükséges egyéb dokumentumokat is. A kérelem benyújtásakor az alábbiakat szükséges kiválasztani az epapir.gov.hu oldalon.
Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
Ügytípus: Egészségbiztosítási pénztári feladatok
Címzett: a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal
Amennyiben kérelmét nem az eljárásra illetékes hatósághoz nyújtja be, akkor a hatóság kérelmét továbbítja a lakóhelye szerint illetékes, az elbírálásra jogosult hatósághoz, melyről Ön tájékoztatást fog kapni.

Milyen gyakorisággal lehet benyújtani segélykérelmet?
A segély megállapításának időpontjától számított egy éven belül csak különös méltánylást érdemlő körülmény bekövetkezése esetén részesíthető ismételten segélyben a kérelmező.
Ki bírálja el a kérelmet?
A segélykérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal bírálja el.
Mit vizsgálnak a segély kérelem elbírálása során?
A kérelemben előadott összes körülményt megvizsgálva, az alábbi szempontok mérlegelése alapján dönt a kormányhivatal a segélyben részesítésről és a segély összegéről.
Ennek keretében mérlegelik a kérelmező
egészségi állapotában bekövetkezett kedvezőtlen változást, illetve egészségkárosodást,
jövedelmi helyzetét, életkörülményeit,
egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségét,
a méltányosságból megállapítható táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj iránti kérelme elutasításának okát.

Mennyi idő alatt bírálják el a kérelmet?
Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 8 nap, feltéve,
hogy a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény elbírálható, egyéb esetben (pl. ha hiánypótlási eljárást kell lefolytatni) legfeljebb 60 nap.
Milyen módon értesül a döntésről?
A kérelmező által megadott címen, postai úton kap értesítést a segély kérelem ügyében hozott döntésről.
Mit tehet, ha nem ért egyet a döntéssel?
A méltányosságból adható segély nem alanyi jogon jár, azt a kérelemben foglaltak mérlegelésével, méltányosságból lehet megállapítani, azzal, hogy a kérelmező még abban az esetben sem válik feltétlenül jogosulttá a segélyre,
ha annak valamennyi feltétele adott. A méltányossági jogkör gyakorlásának éppen az a lényege, hogy egy jogszabály alapján nem járó juttatásra lehetőséget biztosít a kérelmezőnek, amely kérelem ügyfélre kedvezőbb elbírálása azonban nem kényszeríthető ki.
Az egyszeri segély iránti kérelemről szóló döntés ellen keresetet lehet benyújtani, a vitatott döntés közélésétől számított harminc napon belül a döntést meghozó hatósághoz.

Hogyan kapja meg a megállapított segély összegét?
A megállapított segély összegét a kormányhivatal utalja a kérelmező által a kérelemben megadott címre postai úton, vagy a megadott bankszámlára.
Nyomtatványok
Adatlap (Jövedelem nyilatkozat, Orvosi igazolás gyógyszerekről)

Forrás

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *